Telefon : 660 524 204

Ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych

Ryczałt od samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych

Wciąż aktualne pozostaje pytanie, czy kwota ryczałtu dotycząca wykorzystywania samochodów dla celów prywatnych (250 zł lub 400 zł) obejmuje również koszty paliwa. Aktualne stanowisko organów podatkowych jest w tym przypadku niekorzystne dla podatników.

Pojawiają się jednak wyroki sądów administracyjnych, podważające punkt widzenia urzędników. W wyroku WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2491/15) sąd wskazał, że

Chodzi o to, czy kwota ryczałtu (odpowiednio 250 zł lub 400 zł) obejmuje całą wartość świadczenia, w szczególności koszty paliwa. Organy podatkowe prezentują jednolite, niekorzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym paliwo rozlicza się odrębnie.
Odmiennie sprawę widzą sądy administracyjne. Przykładem jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 2491/15), w którym wskazano, że „świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości prawidłowego używania. A więc także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków – jakim są wydatki na paliwo – uznać za stanowiące odrębne świadczenia.
Na takie rozumienie przepisu wskazuje także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu. Został on mianowicie powiązany z pojemnością silnika samochodu. Jest to zaś parametr warunkujący w pierwszej kolejności zużycie paliwa. Natomiast jego wpływ na wysokość innych kosztów eksploatacyjnych jest znikomy. Należy, więc przyjąć, że racjonalny ustawodawca wiążąc wartość ryczałtu ze zużyciem paliwa jednocześnie wydatki na paliwo chciał z niego wyłączyć.
Podkreślić należy, że nie budzi w orzecznictwie sądów ani organów skarbowych wątpliwości, że podobnie skonstruowany ryczałtowy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych (lub do celu prowadzenia działalności gospodarczej) obejmuje wszystkie koszty – w tym koszty paliwa.”

Dodatkowo sąd wskazuje, że skoro intencją projektodawcy było uproszczenie zasad ustalania wartości świadczenia, to chciał on objąć ryczałem wszystkie jego elementy. Objęcie ryczałtem samego tylko udostępnienia samochodu lub ewentualnie kosztów stałych związanych z jego eksploatacją przy konieczności odrębnego, skomplikowanego ustalania kosztów zużycia paliwa nie realizowało by założonego celu.
Wyrok wpisuje się w pomyślną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych w tym zakresie. Jest to kolejne orzeczenie kwestionujące stanowisko organu podatkowego. Zapewne pojawią się kolejne, pojawia się więc pytanie, czy fiskus ulegnie, czy też wciąż spory w tym zakresie kończyć się będą przed sądem.